info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

MASAT IPARD

fara dhe mbjellje

MASA 1

Investimet në Asetet Fizike të Ekonomive Bujqësore me minimum 10,000 EURO dhe maksimum

500,000 EURO.

serrat

MASA 3

Investimet në asetet fizike në lidhje me përpunimin dhe
Tregtimi i Produkteve Bujqësore, Blegtorale dhe Peshkimit me minimum 25,000 EURO dhe maksimum 2,000,000 EURO.

bime-aromatike

MASA 7

Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit me minimum 10,000 EURO, maksimumi 400,000 EURO.

SUBJEKTE TE FINANCUARA

Informacion mbi Agropikat

ÇFARË ËSHTË NJË AGROPIKË?

 

Agropikë ose “Dritarja e Fermerit” është një njësi e ofrimit të shërbimeve të drejtpërdrejta, në varësi të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, e cila u ofron fermerëve shërbime, informacione për aplikime, akses në financa, mbështetje shtesë dhe shërbime të tjera.

5 Agropikat e para u krijuan në Janar 2018, përkatësisht në Fier, Lushnje, Durrës, Vlorë dhe Korçë dhe hapen 15 pika të tjera Agropika, duke arritur në 20 degë territoriale në të gjithë vendin. “Dritarja e Fermerit” u ofron të gjithë fermerëve dhe palëve të interesuara informacione për aplikimet për skemat kombëtare të mbështetjes dhe donatorët, aksesin në financa, mbështetjen e ekstensionit, etj.

eu4rural
MB_logo
MF_logo

Vendndodhja jonë