info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Complaints

Në bazë të ligjit nr. 30/2016 datë 17.3.2016 “Për ratifikimin e Marrëveshjes Sektoriale ndërmjet Republikës së Shqipërisë”, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisioni Europian, Institucionet e Bashkimit Europian nuk janë vendimmarrëse. në ankimin e palëve të interesuara. AZHBR është institucioni që rezervon të drejtën për të marrë vendime në rastet e ankimimit nga palët e interesuara.

Procedura e ankesës është si më poshtë:1. Ankesat e aplikantëve për skualifikim/refuzim i drejtohen AZHBR-së me shkrim, në adresën postare “AZHBR, Rruga Muhamet Gjollesha, nr. 56, Tiranë”;

Ankesa, pasi evidentohet, shqyrtohet nga Drejtoria Ligjore, sipas përcaktimeve të Manualit të Procedurave të kësaj Drejtorie;

Vendimi për pranimin ose rrëzimin e ankimit i drejtohet kërkuesit brenda afateve të përcaktuara në Kodin e Procedurës Administrative, brenda 30 ditëve, referuar nenit 132 të Ligjit të Procedurës Administrative;

Nëse çështja është komplekse dhe kërkon më shumë kohë për marrjen e vendimit, zgjatja e afatit bëhet aq sa është e nevojshme për përfundimin e procedurës, në përpjesëtim me vështirësinë e çështjes konkrete, por jo më shumë se kohëzgjatja e afati fillestar, sipas nenit 92 të Ligjit për Procedurat Administrative, pra 60 ditë. Pas marrjes së vendimit në rastet e refuzimit të ankimit, aplikanti ka të drejtë të ankohet në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, brenda afatit 45-ditor të përcaktuar në nenin 18 të ligjit 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës. Gjykatat”; Sipas ligjit 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative”, nivelet e ankimit shterohen vetëm nga Gjykatat e Republikës së Shqipërisë dhe nga asnjë gjykatë tjetër;

Bashkëlidhur me çdo njoftim skualifikimi do të gjeni formatin standard të ankesës (lidhja e bashkangjitur), i cili duhet të plotësohet vetëm me shkrim, në çdo fushë të përcaktuar, të jetë i nënshkruar dhe i dorëzuar me dorë ose me postë, në selinë e AZHBR-së, me adresë AZHBR, Rruga. Muhamet Gjollesha, nr. 56, Tiranë. Në rast se formulari i ankesës nuk plotëson kriteret kryesore të ankimit administrativ sipas nenit 131 të Ligjit të Procedurave Administrative, ai nuk do të merret në konsideratë dhe do t’i kthehet ankuesit për plotësim.