info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Legal basis and IPARD rules

IPARD III Programme

 • COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 9.3.2022 adopting the IPA III Rural Development programme (IPARD III) of the Republic of Albania for the years 2021-2027 (english / shqip)
 • REGULATION (EU) 2021/1529 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III) (english / shqip)
 • REGULATION (EU) 2021/2236 of 15 December 2021 on the specific rules for implementing Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (english / shqip)

 

 • FINANCIAL FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND THE REPUBLIC OF ALBANIA REPRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON SPECIFIC ARRANGEMENTS FOR IMPLEMENTATION OF UNION FINANCIAL ASSISTANCE TO THE REPUBLIC OF ALBANIA UNDER THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA III) (english / shqip)

 

 • LIGJI Nr. 97/2022
  PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SEKTORIALE NDËRMJET KËSHILLITTË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KOMISIONIT EVROPIAN, QË PËRCAKTON DISPOZITAT E MENAXHIMIT DHE ZBATIMIT TË ASISTENCËS FINANCIARE TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, NË KUADËR TË PROGRAMIT PËR ZHVILLIMIN RURAL TË INSTRUMENTIT PËR ASISTENCËN E PARAANËTARËSIMIT (IPARD III) (english / shqip)

 

 • Guidelines for communication, publicity, and visibility for projects funded under IPARD III programmes (english / shqip)

IPARD II Programme

IPARD Programme: Rural Development Programme 2014-2020 Under Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). (english / shqip)

Commission Implementing Decision 23/02/2021 (english / shqip)

Framework Agreement (english / shqip)

Sectorial Agreement (english / shqip)

Sectorial Agreement (Amended) (enlisht / shqip)

EU Regulations

 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 807/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions (english)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 447/2014 of 2 May 2014 on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II) (english)
 • REGULATION (EU) No 236/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for financing external action (english)
 • REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (english)

Rules of Procedures of Monitorng Committee (english / shqip)

Plan for Visibility and Communication Activities for the period 2014-2020 (english / shqip)

Evaulation Plan (english / shqip)