info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Legal basis and IPARD rules

Programi IPARD: Programi i Zhvillimit Rural 2014-2020 Nën Instrument për Pre-Accession Assistance (IPA). (english / shqip)

Vendimi Zbatues i Komisionit 23/02/2021 (english / shqip)

Marrëveshja Kuadër (english / shqip)

Marrëveshja Sektoriale (english / shqip)

Marrëveshja Sektoriale (e ndryshuar) (enlisht / shqip)

Rregulloret e BE-së

  • RREGULLORE E DELEGATUAR E KOMISIONIT (BE) Nr. 807/2014 e datës 11 mars 2014 që plotëson Rregulloren (BE) Nr. 1305/2013 të
    Parlamenti Evropian dhe Këshilli mbi mbështetjen për zhvillimin rural nga Fondi Evropian Bujqësor për Zhvillimin Rural (EAFRD) dhe futja e dispozitave kalimtare (english)
  • RREGULLORE E KOMISIONIT ZBATUESE (BE) Nr. 447/2014 e datës 2 maj 2014 mbi rregullat specifike për zbatimin e Rregullores (BE) Nr.231/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për krijimin e një Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit (IPA II)(english)
  • RREGULLORE (BE) Nr. 236/2014 E PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN e datës 11 mars 2014 që përcakton rregullat dhe procedurat e përbashkëta për zbatimin e instrumenteve të Bashkimit për financimin e veprimit të jashtëm (english)
  • RREGULLORE (BE) Nr. 231/2014 E PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN e datës 11 mars 2014 për krijimin e një Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit (IPA II) (english)

Rregullorja e Punës së Komisionit Monitorues (english / shqip)

Plani për Veprimtaritë e Vizibilitetit dhe Komunikimit për periudhën 2014-2020 (english / shqip)

Plani i Vlerësimit (english / shqip)