info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Historiku

Agjencia për Zhvilim Bujqësor dhe Rural, është themeluar më 30.12.2008 në bazë të D.C.M. Nr.1443 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (AZHBR), në Udhëzimin nr. 3, datë 30.12.2008 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.

Ky institucion kryen me rigorozitet ndjekjen dhe zbatimin e ligjit për bujqësinë nr. 9817, datë 22.10.2007, të VKM-ve përkatëse “Për përcaktimin e kritereve bazë për sektorët që do të mbështeten dhe masat për të përfituar. programin e fondit të bujqësisë dhe zhvillimit rural “, si dhe “Për administrimin e fondit të mbështetjes për bujqësinë”, të përcaktuara nga udhëzimet përkatëse.

IPARD

Bashkimi Evropian hapi Programin për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, IPARD II për Shqipërinë, një fond i bashkëfinancuar nga BE dhe Qeveria Shqiptare, me vlerë 94 milionë euro.

Programi synon të mbështesë fermerët, sipërmarrësit ekonomiko-bujqësorë, përfshirë UFA, personat fizikë dhe juridikë, mikrondërmarrjet dhe sipërmarrjet e vogla private jobujqësore që bëjnë investime në prodhimin dhe përpunimin e bulmetit, mishit, perimeve, barishteve dhe vreshtave.

Thirrjet janë të hapura për të gjithë personat (persona fizikë dhe juridikë), me kriteret që puna dhe veprimtaria e tyre të kryhet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë në fushën e bujqësisë/ose agropërpunimit dhe zhvillimit rural me fokus masat e mëposhtme:

Masat

“Investime në asetet fizike të ekonomive bujqësore” me fokus të veçantë në sektorët e mëposhtëm:

Qumësht; Mish;Fruta;Perime; Vreshti

“Investime në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore” me fokus të veçantë në sektorët e mëposhtëm:

Përpunimi i qumështit dhe qumështit; Përpunimi i mishit; Përpunimi i frutave dhe perimeve; Verë

“Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit” me fokus të veçantë në sektorët e mëposhtëm:

Prodhimi i bimëve medicinale, kërpudhave, mjaltit, bimëve zbukuruese dhe kërmijve; Përpunimi dhe tregtimi i bimëve mjekësore dhe aromatike të egra dhe të kultivuara, kërpudhave dhe mjaltit; Përpunimi në nivel ferme dhe tregtimi i produkteve bujqësore; Akuakulturë; Natyra dhe Turizmi Rural; Shërbime për popullatën dhe bizneset rurale; Industria e zejtarisë dhe objektet e prodhimit; Prodhimi dhe përdorimi i energjisë së rinovueshme.

Të interesuarit mund të marrin informacion mbi fushatën informuese dhe kalendarin e aktiviteteve në faqen zyrtare web, në linkun e mëposhtëm www.azhb.gov.al. http://azhbr.gov.al/programi-per-bujqesine-dhe-zhvillimin-rural-ipard-ii/