info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

COMPANY RIVIERA

“Company Riviera 2008” shpk investon ne ngritjen e nje magazine e cila do te jete ne funksion te grumbullimit dhe seleksionimit te fruta perimeve. Nderkohe, ne magazine do te vendosen 13 dhoma frigoriferike me permasa 7.4 x 12.9 x 6.5 m secila prej tyre ne funksion te ruajtjes se fruta perimeve ne mjedise me temperature te kontrolluar. Nente dhomat e para jane te pajisura me impjante ftohese per ftohjen e fruta perimeve nderkohe qe kater dhomat e fundit kane vetem funksion magazinimi.

GJEDRA SHPK

Investimi qe shoqeria Gjedra sh.p.k planifikon te kryeje sipas Mases 3 jane: Ndertim i ri magazine per tharjen dhe tregtimin e frutave dhe blerje te dy makinerive per tharjen e frutave. Ne kete investim shpenzimet e pranueshme jane: magazine per tharjen dhe tregtimin e frutave dhe blerja e dy makinerive te reja per tharjen e frutave.

Me ane te ketij investimi shoqeria [one synon te zgjeroje aktivitetin e saj ne shitjen e frutave dhe makinerite e tharjes se frutave do te perrniresojne dukshem cilesine e tyre duke arritur standardet e Bashkimit Europian dhe duke plotesuar kerkesat e klienteve tane.

Kerkesat qe ne kemi patur lidhur me frutin e rnolles dhe te boronlces nuk kemi mundur ti plotesolrne te gjitha me pare per arsye te mungeses se hapsirave te magazinimit dhe hapesirave te tharjes. Duke qene se klientet tane jane kompani prestigjoze nderkornbetare kryesisht nga 8ashkimi Europian dhe Amerika , kerkojne nga shoqerla jone ploteslrnin e standardeve me te larta ku kalon produkti si ne tharje I magazinim etj. Me venien ne pune te investimit te ri .copetimi dhe tharja e frutave te molles dhe boronlces do te kryhet ne rnenyre te kontrolluar nga personeli i shoqerlse dhe do te plotesojrne standardet e ksrkuara prej klienteve tane. Gjithashtu ambientet e reja te magazinimit do te na

mundesojne ndarjen dhe kodifikimin e produkteve ashtu sikur e kerkojne projektet e kllenteve tane por edhe standardet europiane.

Danish Green Garden

Kompania Danish Green Garden shpk aplikon per:

1.Ndertim serre per prodhime bujqesore me siperfaqe 2.33 ha nga kompania Izrailite

2.Sistemimi i rrugeve kalimeve te brendshme dhe vendparkimeve ne serre

AGRO-KORANI

Projekti do të konsistojë në ndërtimin e një sere me konstruksion metalik (çelik i galvanizuar) dhe mbulesë plasmasi me siperfaqe 7,200 m².

Dimensionet e serës:

– Gjatësia 180 m; Gjërësia 40 m

– Numri i tuneleve 19

– Hapësira e tunelit 9.6 m (18*9.6+1*7.2)

– Lartesi anesore deri ne ulluk 3-3.5 m;

– Lartësia maksimale e serës 5.5-6 m

Mbulesa e serës do te jetë me polietilen cilësor, me transmetim të lartë të dritës, jetë të gjatë dhe të shtuar. Disa nga aditivët që përdoren në mbulimin e serave janë Ultra Violet (UV), Infra-Red (IR), Anti Virus (AV).

Tahir Spaho

Aplikanti do instaloje sistemin ujites per parcelen me sip.2600 m2, parcelen me sip. 4540 m2 dhe parcelen me sip.3500 m2. Gjithashtu, do te instaloje sistemin mbeshtetes palmet per dy parcela, perkateisht ato me sip. 4540 m2 dhe 3500 m2. Ne funksion te ketyre pemtoreve do te investoje per blerje mekanike bujqesore si traktor, freze bujqesore dhe pompe sperkatese.

Marijon Pano

Investimi konsiston ne pergatitjen e tokes per mbjelljen e lajthive, hapjen e gropave, mbjelljen e fidaneve te lajthise, sistemi i ujitjes se parcelave ne fushe te hapur, pleherimi, pergatitja e tokes dhe mekanike bujqesore per plugim, pleherim, mbrojtje te fidaneve me sperkatje, transport dhe grirese.

Gjithashtu, investimi do te jete ne blerjen e nje traktori 65 kuaj fuqi, frezes, plugut dhe agregateve ndihmese, sistemit te ujitjes dhe pergatitjes se tokes per mbjellje.