info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

FRESH CHICKEN ALBANIA 2019

Investimi konsiston në ndertiin e nje magazine për grumbullimin dhe ruajtjen e fruta–përimeve me lartesi nje kat dhe sipërfaqe 1,326 m2 plus ambiente të tjera funksionale në shërbim të aktivitetit. Magazina do të jetë e mbuluar me panele sanduiç dhe e ndertuar me parametra Europiane. Investimi do të zhvillohet në tokë arë me sipërfaqe 20,000 m2 në fshatin Drithas, Korçë. Në këtë sipërfaqe do të ndertohen magazina e grumbulliimit të patateve dhe qepeve e cila mendohet që me vone të zgjerohet për të siguruar kushte optimale për ruajtjen e produkteve.

FIX PRO

Investimi konsiston në ndertiin e nje magazine për grumbullimin dhe ruajtjen e fruta–përimeve me lartesi nje kat dhe sipërfaqe 1,326 m2 plus ambiente të tjera funksionale në shërbim të aktivitetit. Magazina do të jetë e mbuluar me panele sanduiç dhe e ndertuar me parametra Europiane. Investimi do të zhvillohet në tokë arë me sipërfaqe 20,000 m2 në fshatin Drithas, Korçë. Në këtë sipërfaqe do të ndertohen magazina e grumbulliimit të patateve dhe qepeve e cila mendohet që me vone të zgjerohet për të siguruar kushte optimale për ruajtjen e produkteve.

Melsi Prifti

M3 – Meat processing

ERDA SHPK

Grumbullim dh anatomizim i mishit te fresket, 8 dhoma frigoriferike si dhe ambjente per punonjesit

IUMENTIS SHPK

Ndertim Thertore, Linje therje, Pajisje dhe Makineri per Thertore si dhe impiant per per trajtimin e mbetjeve.

I.N.C.A. NORD FISH

Investimi qe kompania do te kryeje ka te beje me blerjen dhe vendosjen e linjes per riciklimin e mbetjeve me origjine shtazore dhe peshkore