info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

IUMENTIS SHPK

Ndertim Thertore, Linje therje, Pajisje dhe Makineri per Thertore si dhe impiant per per trajtimin e mbetjeve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: IUMENTIS SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Tepelene, Tepelene, Gjirokaster
Vlera e investimit: 1,575,588.94 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 758,855.43 Euro