info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Rexho-I shpk

Investim ne blerje traktori, agregate buqesore dhe instalim I sistemit te ujitjes me pika

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Rexho-I shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Delvine Vllahat, Delvine, Vlore
Vlera e investimit: 51,774.46 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 35,189.37 Euro