info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Petrit Cobo

Subjekti planifikon te investoje ne makineri dhe pajisje per ruajtjen, ambalazhimin dhe etiketimin e veres. Kapaciteti perpunues i veres se kantines eshte mbi 200 hekto litra ne vit

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Petrit Cobo
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Fshati Malinat, Fshati Agim, Ura Vajgurre, Berat
Vlera e investimit: 197,968.09 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 136,303.91 Euro