info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Mementela Muso PF

Investim ne blerje traktori dhe agregatesh te specializuar bujqesor

Të dhëna rreth investimit

Investitori: MEMENTELA MUSO PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Qarku Korce, Fshati Cangonj, Njesia adm. Proger, b, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 70,718.07 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 49,400.80 Euro