info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Masa 7: MBARËSHTIM I BLETARISË

Mbarështim i bletarisë me 1 000 (një mijë) lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 (pesëdhjetë) zgjoje, por jo më shumë se 150 000 (njëqind e pesëdhjetë) mijë) lekë për subjekt.

Përfitues të mundshëm: Fermerë individual, SHBB, person fizik ose juridik.

  1. Aplikanti duhet të ketë NIPT aktiv.
  1. Aplikanti në momentin e verifikimit të ketë jo më shumë se 1 vendndodhje për 50 zgjoje të bletëve, jo më shumë se 2 vendndodhje për 100 koshere dhe jo më shumë se 3 vendndodhje për 150 zgjoje;
  2. Zgjojet e bletëve të jenë të matrikulluara dhe të regjistruara në regjistrin elektronik të AKVMB/drejtorinë rajonale përkatëse;

Aplikanti të dorëzojë dokumentacionin e specifikuar  në listën e të kualifikuarve brenda 15 ditë kalendarike pas publikimit së vijës së financimit.

Nuk kërkohen dokumenta shtesë për të dhënat e gjeneruara nga portali e-Albania dhe të konfirmuara në formularin online.
• Aplikimet on-line bëhen nga vetë aplikanti përmes portalit e-Albania.

APLIKIMET PRANOHEN NGA DATA 25.02.2022 DERI MË 25.03.2022