info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Masa 3: MBJELLJE BIMËSH MJEKËSORE DHE AROMATIKE

Mbështetje për kultivimin e bimëve mjekësore e aromatike në vlerën 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë/ha, për fermerë individual ose grup fermerësh, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 (një) ha por jo më shumë se 1 000 000 (një milion) lekë për aplikant;

Përfitues të mundshëm: Fermerë individual, grup fermerësh, SHBB, person fizik ose juridik.

Aplikanti duhet të ketë NIPT aktiv.

  1. Aplikantë të kësaj mase janë fermerë që kultivojnë bimë mjekësore e aromatike;
  2. Në rastin e aplikimit si grup fermerësh duhet të kenë marrëveshje dakortësie, e cila ngarkohet në sistem.
  3. Aplikanti të ketë planvendosjen e parcelës/ave me të dhënat kryesore;
  4. Toka të jetë në pronësi të aplikantit dhe/ose me qira jo më pak se një vit, përfshirë edhe vitin e aplikimit.
  5. Të ketë faturë për blerjen e plehrave ose pesticdeve.

Aplikanti brenda vijës së financimit  në listën e të kualifikuarve dorëzon dokumentacionin e specifikuar brenda 15 ditë kalendarike pas publikimit të kësaj liste.

Nuk kërkohen dokumenta shtesë për të dhënat e gjeneruara nga portali e-Albania dhe të konfirmuara në formularin online.
• Aplikimet on-line bëhen nga vetë aplikanti përmes portalit e-Albania.

APLIKIMET PRANOHEN NGA DATA 25.02.2022 DERI MË 25.03.2022