info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Masa 12: MBËSHTETJE ME NAFTË PËR KRYERJEN E PUNIMEVE TË MEKANIZUARA NË BUJQËSI

Mbështetje me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi.

 1. Subjektet përfituese të skemës mbështetëse të naftës për bujqësinë janë ato subjekte, të cilët për aktivitetin e tyre bujqësor kryejnë punime të mekanizuara në kulturat bujqësore dhe plotësojnë përkatësisht kriteret si më poshtë:
 2. a) fermerët individualë duhet të jenë të pajisur me NIPT-in e fermerit me status aktiv;
 3. b) personat fizikë dhe juridikë të jenë të pajisur me NIPT/NUIS me status aktiv.
 4. Çdo subjekt përfitues, duhet të provojë se ka tokë bujqësore në pronësi apo përdorim, sipas përcaktimeve dhe dokumentacionit të kërkuar në kreun III të këtij udhëzimi.
 5. Aplikanti vetëdeklaron kulturat bujqësore të mbjella ose që parashikon të mbjellë, sipas përcaktimeve të formularit të aplikimit on line.
 6. Për të gjitha llojet e subjekteve përfituese, madhësia minimale e sipërfaqes së deklaruar për kryerjen e punimeve të mekanizuara në kulturat bujqësore, duhet të jetë jo më pak se 0.4 ha, e përbërë nga parcela/ngastra me sipërfaqe jo më pak se 0.1 ha.

 

Çdo subjekt që plotëson kriteret e përcaktuara në këtë udhëzim, duhet të bëjë aplikimin online, duke plotësuar të dhënat nëpërmjet vetëdeklarimit dhe duke ngarkuar në sistem dokumentacionin e kërkuar. Të gjithë aplikantët, para aplikimit duhet të plotësojnë/përditësojnë Regjistrin e Fermës.

Periudha e aplikimit është nga data 25.2.2022 deri më 25.3.2022.

Aplikimi online është i mundshëm përgjatë 24-orëve, nga ora 08:00 e datës së hapjes deri në orën 24:00 të datës së përfundimit të periudhës së aplikimit.

Formulari i aplikimit online nëpërmjet e-Albania plotësohet nga aplikuesi mbi bazë vetëdeklarimi, në lidhje me:

 1. parcelat që kultivohen gjatë vitit;
 2. kulturat e mbjella apo që do të mbillen në ato parcela gjatë vitit.

Deklarimi i mbjelljeve nga aplikanti bëhet si vijon:

Fermeri do të deklarojë sipërfaqet e mbjella për vitin bujqësor (1 tetor 2021–30 shtator 2022).

Sezoni i parë përfshin mbjelljet e kulturave bujqësore në periudhën e vjeshtës dhe të pranverës (1 tetor 2021 deri më 31 maj 2022). Sezoni i dytë përfshin mbjelljet në periudhën 1 qershor deri më 30 shtator 2022.

Deklarimi i mbjelljeve nga aplikuesi, bëhet si vijon:

 1. Për perimet e serrës, fermeri do të deklarojë deri në 2 mbjellje në vit. Fermeri do të deklarojë si mbjellje të parë sipërfaqet që ka të mbjella me perime serre në momentin e aplikimit dhe/ose sipërfaqet që do të mbjellë deri më 31 maj 2022 dhe, si mbjellje të dytë, sipërfaqet që do të mbjellë me perime serre nga 1 qershori 2022 deri më 30 shtator 2022. Në këtë kuadër, ai do të deklarojë sipërfaqet e mbjella me perime vetëm për dy mbjellje, pa deklaruar llojin e bimës së mbjellë.
 2. Për drufrutorët, fermeri do të deklarojë sipërfaqen ekzistuese të mbjellë me këto bimë në momentin e kryerjes së deklarimit, si dhe sipërfaqet që do të mbillen deri më 30 shtator 2022, me kusht që sipërfaqet e reja të mos jenë zëvendësime të sipërfaqeve të deklaruara të mbjella me të njëjtat bimë ose me bimë të tjera. Sipërfaqja e deklaruar që është zënë me këto bimë do të llogaritet e kultivuar vetëm një herë.
 3. Për kulturat në fushë të hapur, për bimët njëvjeçare të arave dhe perimet e fushës, fermeri do të deklarojë sipërfaqet: (i.) me bimët e arave të mbjella në vjeshtën 2021 (fakt në momentin e aplikimit) dhe/ose që do të mbillen deri më 31 maj 2022; (ii.) me perimet e fushës që ka mbjellë (fakt në momentin e aplikimit) ose që do të mbjellë deri në 31 maj 2022. Për efekt të përfitimit të naftës për bimët e arave, fermeri do të deklarojë edhe sipërfaqet e mbjella ose që do mbillen me kultura të dyta dhe që e zënë tokën deri më 30 shtator të vitit 2022. Llogaritja e naftës për kulturat e dyta do të jetë sa 70% e sasisë që llogaritet për të njëjtat bimë si kultura të para. Në rastin e bimëve bashkëshoqëruese, sipërfaqja do të deklarohet vetëm një herë, vetëm për bimën kryesore. Në të gjitha rastet, sipërfaqja e parcelës me bimë arash nuk mund të deklarohet e kultivuar më shumë se dy herë. Për bimët foragjere shumëvjeçare dhe bimët aromatike-mjekësore, fermeri do të deklarojë sipërfaqen e mbjellë me këto bimë në momentin e kryerjes së deklarimit, si dhe sipërfaqet që do të mbillen deri 30 shtator 2022, me kushtet e përcaktuara në pikën “b” për drufrutorët.

Sezonet e mbjelljeve, sipas kulturave bujqësore/grup-kulturave, përcaktohen në Aneksin 10.

Nuk kërkohen dokumenta shtesë për të dhënat e gjeneruara nga portali e-Albania dhe të konfirmuara në formularin online.
• Aplikimet on-line bëhen nga vetë aplikanti përmes portalit e-Albania.

APLIKIMET PRANOHEN NGA DATA 25.02.2022 DERI MË 25.03.2022