info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Libonike Nurellari

Me ane te ketij granti, Kantina e Verës Nurellari synon krijimin e vreshtave të reja me siperfaqe prej 9,146 m2, përfshirë koston e materialit të certifikuar shumëzues, të mbjelljes, vendosjen e gardheve rrethuese, puseve, përgatitjen e tokës, dhe puneve të tjera të kryera nga një palë e tretë. <ju lutem jepni një përshkrim të shkurtër të investimit për të cilin po dorëzohet Aplikimi i marrë në formën e ekstraktit nga Pjesa Përshkruese e Planit të Biznesit >

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Libonike Nurellari
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vineyard
Vendndodhja: Berat Vertop Fushe Petran, lagjia Qender, Polican, Berat
Vlera e investimit: 32,233.83 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 20,874.66 Euro