info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

G&E FRUITS SHPK

Investim per sistemim toke dhe mbjellje me lajthi

Të dhëna rreth investimit

Investitori: G&E FRUITS SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: zona kadastrale 2281, nr.pasurie 348,349,350,340/2, Cerrik, Elbasan
Vlera e investimit: 183,949.96 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 116,917.21 Euro