info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

FRESH CHICKEN ALBANIA 2019

Blerja e pajisje per thertore per shpende dhe per perpunimin e nenprodukteve nga therja e pulave. Pajisjet do te instalohen ne nderten me nr. pasurie 36/7, zona kadasrale Nr. 2890, Fshati Verbas, Patos. Do te rritet kapaciteti deri ne 400 krere/ore dhe nenproduktet do te perpunohen ne impiantin qe do te instalohet. Produktet finale jane miell mishi dhe yndyre.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Fresh Chicken Albania 2019 shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Verbas, Patos, Fier
Vlera e investimit: 1,992,782.76 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 952,053.98 Euro