info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Elona Nerpjetri

Blerje traktori dhe agregate ndihmes

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Elona Nerpjetri
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Shales, Njesia Administrative Shales, Cerrik, Elbasan
Vlera e investimit: 23,115.95 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 14,718.28 Euro