info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Canaj SHPK

Plani i investimit parashikon ndertimin e nje fabrike per perpunimin e frutave dhe prodhimin e lengjeve natyral. Ne koston e ndertimit eshte parashikuar blerja e pajisjeve dhe ndertimi i ambjenteve te fabrikes. Investimi ka per qellim permiresimin e cilesise dhe sigurise ushqimore si dhe uljen e humbjeve pas vjeljes dhe perpunimit.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Canaj SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Koplik, Shkoder, M.Madhe
Vlera e investimit: 1,926,255.60 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 951,707.76 Euro