info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

BASILIKA E SHEN MEHILLIT

Kompania “Basilika e Shën Mëhillit shpk” po aplikon ne skemen e granteve te Programit IPARD II 2014-2020 ne masen 3 dhe projekti perfshin ndertimin e nje kantine vere me siperfaqe1469.4 m2 me te gjtitha ambjentet e nevojshme ne perputhje me standartet me te mira te BE. Gjithashtu pjese e projektit eshte dhe blerja e makinerive, pajisjeve dhe linjave qe sherbejne per shtypjen, perpunimin, trajtimin dhe mbushjen e veres ne shishe qelqi. Ky investim eshte per nje katine me kapacitet perpunimi 500 ton rrushe, dhe me kapacitet prodhimi 3650 HL.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Basilika e Shen Mehillit Shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Wine
Vendndodhja: Fshati Rrashbull, Durres, Durres
Vlera e investimit: 1,819,520.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 931,286.00 Euro