info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Andrea Muco

Projekti do te konsistoje ne blerjen e nje traktori me fuqi 49.7 HP per kryerjen e sherbimeve te specializuara ne kultivimin e perimeve.Aplikanti ka toka te mjaftueshme me kultura perimore dhe jo vetem per justifikimin e investimit te mesiperm. Investimi ne mjete mekanike do ti sherbeje per kryerjen e sherbimeve te mekanizuara gjate kultivimit te kulturave te ndryshme bujqesore.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Andrea Muco
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Povlec,Bubullime
Vlera e investimit: 49,813.89 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 30,520.91 Euro