info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

American Farm shpk

American Farm shpk ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2014. Objekt i aktivitetit është import-eksport dhe shitja me shumicë e pakicë e produkteve ushqimore. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në përmirësimin e drenazhimit dhe aspirimit të fermës blegtorale.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: American Farm shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Yrshek, Kashar, Tiranë
Vlera e investimit: 120,664.19 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 54,411.32 Euro