info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Marjane Gjondrekaj

Marjane Gjondrekaj planifikon te investoje ne stabilimentin ekzistues me synim permiresimin e standartave te prodhimit te qumeshtit me blerjen e impiantit te automatizuar per mjeljen e gjedheve. Vlera totale e investimit eshte 38,999,791.
Investimi klasifikohet ne sektorin e qumeshtit qe perfshin blerjen e impiantit te specializuar per mjelje se bashku me pajisjet perkatese perfshire instrumente mates.
Kontruksioni baze i impiantit te mjeljes perfshin vende mjeljeje ne forme “kurriz peshku”

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Marjane Gjondrekaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Fshati Plepan,Njesia Adm Bushat,Bashkia Vau i Deje, Vau i Dejes, Shkoder
Vlera e investimit: 302,350 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 196,895.71 Euro