info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Green Farm Albania shpk

Projekti ka te beje me rikonstruksionin e ambienteve ekzistuese te akomodimit te kafsheve. Ambiente akomoduese per bagetite, dele, dhi dhe derra perfshire ato te insiminimit dhe padoqet ato te ushqyrjes me gji, rritjes se porsalindureve, ushqyrjes , vendet e nderzimit dhe ato te mbajtjes se te vegjelve. Ambiente per ruajtjen e makinerive, pajisjeve dhe ushqimit, ambiente per largimin e plehut dhe trajtimin e ujrave te zeza dhe rrjedheve.Projekti perfshin pajisjet per ventilimin e ajrit te padster per kafshet dhe pajisjet per pastrimin dhe largimin e plehut.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: GREEN FARM ALBANIA SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Meat
Vendndodhja: Fshati Saver, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 489,867.63 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 288,366 Euro